Sức khỏe và dịch COVID-19

Tìm hiểu về virus Corona, các triệu chứng và những điều cần lần nếu bạn nghĩ bạn nhiễm virus này.

Việc làm và dịch COVID-19

Tìm hiểu về sự hỗ trợ dành cho bạn nếu nơi làm việc của bạn bị ảnh hưởng bởi virus Corona, bao gồm thông tin về quyền của người lao động (bao gồm người di cư trái phép).

Lợi ích, Hỗ trợ và dịch COVID-19

Tìm hiểu về sự hỗ trợ dành cho bạn nếu bạn bị ốm, nếu bạn gặp khó khăn về tài chính, bao gồm thông tin về nguồn hỗ trợ thực phẩm.

Thị thực, di trú và dịch COVID-19

Tìm hiểu về việc gia hạn thị thực, báo cáo về việc cư trú và tạm giữ, xin tị nạn và hồi hương trong đại dịch COVID-19.

Chỗ ở, Tình trạng vô gia cư và dịch COVID-19

Tìm hiểu về những hỗ trợ dành cho bạn nếu bạn đang gặp chật vật để trả tiền thuê nhà, đang sống tại nhà tạm hoặc đang vô gia cư.